اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

چگونه کد اقتصادی بگیریم؟

1. اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی :

اشخاص حقوقی که به تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند.
کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط بوده
و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط  اخذ کد اقتصادی به شمار می آیند .
قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.

2. مجوز فعالیت :

مجوز برای سندی اطلاق می گردد که فعالیت اقتصادی هر شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد.
مانند
پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت
درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی
فعالیت مرغداری از طرف جهاد
گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع
پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی
معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

3. محل فعالیت تجاری:

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد .

4. رسید بانکی:
مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .

5. پرینت مربوط به اخذ کد اقتصادی :
پرینیت یک برگ صادر شده قبل از صدور کارت میباشد که کلیه اطلاعات مودی اعم از هویت و مالیات میباشد.
که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .

6. کارت اقتصادی اشخاص حقیقی:
رنگ و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت.
عکس 2*3 ، نام ، کد اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی درج خواهد شد.

 

برای دریافت خدمات اخذ کد اقتصادی با ما تماس بگیرید

 

– مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی حقیقی

مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی اشخاص حقوقی و حقیقی عبارت است از :

فرم اطلاعات هویتی
تصویر شناسنامه
(اصل و تصویر) فیش بانکی
مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری (رسمی و غیر رسمی )
3 عکس 2*3 که در صورت داشتن اخذ کد اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد.
همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان اخذ کد اقتصادی ) ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.

مؤیدی مالیاتی اخذ کد اقتصادی

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85

قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم

اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از

8تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مدارک تحویلحوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد .

پس از رسیدگی حوزه ، به مدارک ناقص، اخذ کد اقتصادی تخصیص نمی یابد ومدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود
با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد.
تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست اخذ کد اقتصادی نماید .

وظایف حوزه های مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی

حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ،

خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی

را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند .

سپس آن را جهت تایید به سرممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان،

صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید .

پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده وآخرین قسمت آن را پس از مهر و
امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید .
در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد .
اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد” .مهر و امضا گردد.

حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای اخذ کد اقتصادی بوده و مدارکی که شماره اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون کد اقتصادی نداشته اند) طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری):
پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید .
طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای اخذ کد اقتصادی و بدون کد اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد.
نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

 

برای دریافت خدمات اخذ کد اقتصادی با ما تماس بگیرید

 

وظایف ادارات کل دارایی

1- ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند .
قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد کد اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.

2- ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .

دستورالعمل مذکور بشرح ذیل می باشد :
دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی

مقررات اخد کد اقتصادی

بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:

الف ) اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

1. کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند
2. کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
3. کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366.

تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها
مکلف به استفاده از کد اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و…. متبوع مرکزی حسب مورد می باشند .
تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

ب ) اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی

1. مساجد و تکایا .
2. اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط، طراحی، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ،
ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
3. اشخاص حقیقی که به تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
4. اتحادیه های امور صنفی (بموجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمیباشند ).
5. اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2) این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

ج ) تکالیف اشخاص ذیربط

1. کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ کد اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

2. کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ کد اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

3. تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط میبایست در سال جاری صادر ویا تجدید

ویا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده

ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده

ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید.

عرضه و فروش کالا

4. کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل

مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و

اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده

نماید و در صورتحسابهای صادره ، اخذ کد اقتصادی فروشنده را چاپ و کد اقتصادی خریدار را درج نماید .

5. هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم

نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشنده می باشد .

آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1386 را

از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .

6. در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا

غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها ) صدور فاکتور با درج کد اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج کد اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است.

پیمانکاری و سایر انواع معاملات

7. در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های

(الف -1) و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج کد اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل .

8. فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد .

9. در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج کد اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد .

10. فروشندگان مکلفند اصل فرم اخذ کد اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند .

11. کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند .

د ) تکالیف اشخاص ثالث

1. گمرک ایران مکلف به اخذ کد اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد .

برای تنظیم اظهارنامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی برروی اظهارنامه های مذکور الزامیست.
(موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.

2. بانکها مکلفند کد اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید .

3. اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3) این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش،

اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 30/10/72 و اطلاعیه بعدی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران

به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره ها

تبصره 1: اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3) این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9) این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3) این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره 2-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3) این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

تبصره 3:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .

4. ذیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط

به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی

و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت

مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و تنظیم و اطلاعات

هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به

ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .

5. پیمانکاران مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامی به ارائه کد اقتصادی نخواهد داشت

6. چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ).

برای دریافت مشاوره اخذ کد اقتصادی تماس بگیرید

 

ه ) تخلفات اخذ کد اقتصادی

1. استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که کد اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .
2. هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با اخذ کد اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید.
3. دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج کد اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .

4. عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج کد اقتصادی طرفین معامله

در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید .

تبصره 1-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه کد اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را

منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون کد اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش

انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه کد اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل

اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

و ) جرایم تخلفات اخذ کد اقتصادی

در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.
عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج کد اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :

1. برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .
2. برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه.
3. برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
4. مرتضی محمد خان وزیر امور اقتصادی و دارایی

ب) اشخاص حقیقی برای اخذ كد اقتصادی چه مداركی را باید ارائه دهند؟

1. در خواست کتبی شخص .
2. فتوکپی پروانه کسب .
3. فتوکپی کامل صفحات شناسنامه .
4. فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران.
5. تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)
6. عکس 2*3 متقاضی (سه قطعه)
7. فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد ).

فرآیند تکمیل مدارک

پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل

به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسید دریافت

مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس

از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره کد اقتصادی ، ارسال و

اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت کد اقتصادی اقدام می نماید.

چنانچه پس از دریافت کارت کد اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را

تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات

و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید