اخذ جواز کسب

شرایط اخذ پروانه آئین نامه اجرائی تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ماده یک: هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره ویا خریدمحل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه ودر خواست کتبی خود راتسلیم کند ماده دو:اتحادیه موظف است در خواست های …

ادامه مطلب